General Discussion

Forum Thread: Mot So Benh O Bo Phan Sinh Duc O Nam Gioi Hay Gap

Trong nh?ng b?nh ? b? ph?n sinh d?c nam gi?i chi?m t? l? ngu?i m?c b?nh cao nh?t, b?i nó r?t d? lây nhi?m qua du?ng tình d?c. Nhung da s? nam gi?i thu?ng ch? quan ho?c e ng?i tham khám, d?n d?n các bi?n ch?ng nguy hi?m. Sau dây các bác si chuyên khoa c?a Phòng khám Thái Hà s? nêu ra 5 lo?i b?nh ? b? ph?n sinh d?c nam gi?i hay g?p nh?t, giúp nam gi?i ch? d?ng trong vi?c phòng ng?a và di?u tr? b?nh.

Forum Thread: Mot Vai Chung Benh Phu Khoa Nam Gioi Thuong Gap

Mot vai binh benh phu khoa Khong nhung la noi lo so cua chi em nu gioi ma con cua dang may rau. thuc te, ti le nhiem benh phu khoa nam gioi gan tuong duong voi o nu. ngoai ra, Tai vi suy nghi chu quan, coi thuong mot so di chung cua can benh phu khoa o dang may rau thuong Nham lai di chung nang ne hon so voi phu nu. cac can benh ly phu khoa dan ong anh huong lon toi chat luong cuoc song va hoat dong tinh duc.

Next Page
Prev Page