Forum Thread: Mot So Benh O Bo Phan Sinh Duc O Nam Gioi Hay Gap

Trong nh?ng b?nh ? b? ph?n sinh d?c nam gi?i chi?m t? l? ngu?i m?c b?nh cao nh?t, b?i nó r?t d? lây nhi?m qua du?ng tình d?c. Nhung da s? nam gi?i thu?ng ch? quan ho?c e ng?i tham khám, d?n d?n các bi?n ch?ng nguy hi?m. Sau dây các bác si chuyên khoa c?a Phòng khám Thái Hà s? nêu ra 5 lo?i b?nh ? b? ph?n sinh d?c nam gi?i hay g?p nh?t, giúp nam gi?i ch? d?ng trong vi?c phòng ng?a và di?u tr? b?nh.

b?nh ? b? ph?n sinh d?c nam gi?i

Các b?nh ? b? ph?n sinh d?c ? nam gi?i hay g?p
Viêm bao quy d?u

Theo th?ng kê c?a Hi?p h?i da li?u Vi?t Nam th?ng kê có hon 90% nam gi?i m?c ch?ng dài – h?p bao quy d?u ph?i d?i di?n v?i tình tr?ng viêm bao quy d?u. Nguyên nhân ph? bi?n là do ch?ng dài –h?p bao quy d?u d?n d?n v? sinh khó khan t? dó tích t? b?a sinh d?c, t?o co h?i cho các vi khu?n xâm nh?p gây viêm nhi?m.

Ð? di?u tr? hi?u qu?, ngu?i b?nh c?n d?n các co s? y t? ho?c phòng khám chuyên khoa d? du?c các bác si tham khám, tìm ra nguyên nhân và áp d?ng phuong pháp di?u tr? thích h?p nh?t.

– Tru?ng h?p viêm nhi?m nh? do v? sinh không dúng cách ho?c b? kích ?ng da thì s? du?c ch? d?nh dùng thu?c kháng sinh và thu?c bôi ngoài da.

– Tru?ng h?p do bao quy d?u dài h?p thì các bác si s? ti?n hành th? thu?t c?t bao quy d?u an toàn và phù h?p nh?t.

B?nh giang mai

Theo nghiên c?u, ngu?i b? b?nh giang mai ? nam gi?i nhi?u hon n? gi?i. B?nh giang mai ? nam gi?i gây ra do vi khu?n Treponema pallium làm xu?t hi?n các tri?u ch?ng lâm sàng t?i co quan sinh d?c, môi, mi?ng, h?u môn. Xo?n khu?n giang mai chia làm 3 lo?i: d?ng di chuy?n theo ki?u lu?n sóng, di chuy?n theo tr?c d?c và di chuy?n theo d?ng con l?c.

Nguyên nhân chính d?n d?n b?nh giang mai ? nam gi?i là do quan h? tình d?c không an toàn, th?m chí quan h? b?ng mi?ng hay dùng tay d? kích thích d?u có nguy co lây nhi?m b?nh.

B?nh giang mai o? nam gio'i co' thê? gây ra nh?ng bi?n ch?ng nguy hi?m va` a?nh huo?ng dê'n kha? nang sinh sa?n o? nam gio'i. Chi'nh vi` thê', ngay khi th?y xu?t hi?n các tri?u ch?ng c?a b?nh, nam gi?i nên d?n ngay các co s? y t? chuyên khoa d? du?c di?u tr? k?p th?i và h?n ch? nh?ng h?u qu? dáng ti?c.

>>>benh giang mai o nam gioi

M?n cóc sinh d?c

M?n cóc sinh d?c (m?n r?p sinh d?c – Herpes sinh d?c) là b?nh ngoài da thu?ng g?p ? háng và b? ph?n sinh d?c nam. B?nh do virus HPV xâm nh?p vào co th? thông qua nh?ng v?t tr?y xu?c, l? h?ng ho?c màng nh?y trên da.

Bi?u hi?n d? nh?n th?y nh?t là nh?ng n?t m?n nh? n?i trên b? m?t da ? vùng bìu, háng, duong v?t và xung quanh h?u môn nam gi?i. Ngu?i b?nh thu?ng có c?m giác ng?a ngáy, nóng rát… B?nh có kh? nang lây truy?n qua du?ng tình d?c, n?u không di?u tr? k?p th?i có th? bi?n ch?ng sang ung thu duong v?t r?t nguy hi?m.

Hi?n nay, có hai phuong pháp h? tr? di?u tr? b?nh m?n cóc sinh d?c ph? bi?n:

-Phuong pháp n?i khoa: Dùng các lo?i thu?c làm tang kh? nang h? mi?n d?ch (Aldara, Podophyllin, TCA, Condylox…)

-Phuong pháp ngo?i khoa: Áp d?ng các th? thu?t d?t di?n ho?c laser, ti?u ph?u c?t b? m?n cóc, dông l?nh b?ng nito l?ng…

Viêm ni?u d?o

Ni?u d?o là co quan v?a có ch?c nang d?n tinh xu?t, v?a bài ti?t nu?c ti?u ra ngoài; nên khi b? viêm nhi?m, ngu?i b?nh s? g?p các r?c r?i v? ti?u ti?n nhu dau rát khi di ti?u, ti?u bu?t, ti?u r?t… Ðây là b?nh ngoài da thu?ng g?p ? háng và b? ph?n sinh d?c nam ?nh hu?ng r?t nhi?u d?n sinh ho?t và quan h? tình d?c c?a nam gi?i.

Nguyên nhân ch? y?u gây viêm ni?u d?o là do vi khu?n E.Coli xâm nh?p gây ra. Bên c?nh, tru?ng h?p kích ?ng t? các lo?i dung d?ch, xà phòng, bao cao su… ho?c do di ch?ng c?a vi?c nong ni?u d?o, thông ti?u, tán s?i bàng quang… cung gây viêm nhi?m.

Ð? di?u tr? viêm ni?u d?o ? nam gi?i an toàn và hi?u qu? nh?t, ngu?i b?nh c?n d?n bác si chuyên khoa tham khám d? tìm ra nguyên nhân c? th?, t? dó m?i áp d?ng phuong pháp h? tr? di?u tr? hi?u qu? nh?t.

N?m vùng kín (n?m Chlamydia)

N?m vùng kín là b?nh do s? m?t cân b?ng khu?n Chlamydia, thu?ng phát tri?n ? noi ?m u?t trên co th? nhu mi?ng, b? ph?n sinh d?c, bao quy d?u… Ðây là b?nh ngoài da thu?ng g?p ? háng và b? ph?n sinh d?c nam v?i các tri?u ch?ng ng?a rát vùng kín, sung t?y bao quy d?u và duong v?t…

Khi b? n?m ngu?i b?nh c?n d?n các bác si chuyên khoa d? tham khám và di?u tr? càng s?m càng t?t, tránh bi?n ch?ng viêm loét nghiêm tr?ng. Sau khi tham khám, tùy t?ng tru?ng h?p mà các bác si s? ch? d?nh dùng thu?c phù h?p. Nhung ch? y?u là các lo?i thu?c kháng sinh, kháng viêm d? tiêu di?t vi khu?n gây b?nh và tránh lây lan.

Ði?u tr? viêm nang lông, các bác si chuyên khoa thu?ng ch? d?nh dùng thu?c kháng sinh d?ng u?ng, bôi ho?c k?t h?p c? hai, tùy t?ng tru?ng h?p b?nh tình và co d?a c?a m?i ngu?i. Ngu?i b?nh c?n tuân th? dúng hu?ng d?n v? li?u lu?ng và th?i gian dùng thu?c, tránh b?nh kéo dài ho?c không d?t hi?u qu? di?u tr? cao.

Trên dây là nh?ng chia s? c?a các bác si chuyên khoa Phong kham da khoa thai ha – phòng khám da khoa y tín ? Hà N?i v? 5 b?nh ? b? ph?n sinh d?c nam gi?i hay g?p nh?t. Hy v?ng nam gi?i có th? ch? d?ng hon trong vi?c phòng ng?a và di?u tr? b?nh. N?u có b?t kì th?c m?c gì liên quan d?n v?n d? trên, b?n có th? liên h? v?i chúng tôi thông qua hotline 01665115116 – 01665116117 d? du?c tu v?n tr?c ti?p và mi?n phí b?i các bác si chuyên khoa.

Ngu?n: khoehangngay.com/benh-o-bo-phan-sinh-duc-nam-gioi/

Be the First to Respond

Share Your Thoughts